ดร.นุชนาถ วิชิต

ประวัติการศึกษา (เชื่อมโยงจากฐานข้อมูลบุคลากร)

 • ปริญญาเอก

  Ph.D. (Nursing Research)  Australian Catholic University   ประเทศออสเตรเลีย

 • ปริญญาโท

  วท.ม. (สาธารณสุขศาสตร์)  มหาวิทยาลัยมหิดล   ประเทศไทย

 • ปริญญาตรี

  พย.บ. (พยาบาลศาสตร์)  มหาวิทยาลัยมหิดล   ประเทศไทย

ความเชี่ยวชาญ (เชื่อมโยงจากฐานข้อมูลบุคลากร)


 • Nursing and caring


 • การพยาบาลสาธารณสุข

ความเชี่ยวชาญ (บุคลากรนำเข้าข้อมูลด้วยตนเอง)ข้อมูลสมรรถนะบุคลากร

ข้อมูลการสอน

 • ปีการศึกษา 2565 เทอมที่ 2

  NURNS28 - ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน 2

  NURNS10 - การพยาบาลอนามัยชุมชน

 • ปีการศึกษา 2564 เทอมที่ 2

  NURNS11 - วิจัยทางการพยาบาล

  NURNS13 - การพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์ 2

  NURNS10 - การพยาบาลอนามัยชุมชน

 • ปีการศึกษา 2563 เทอมที่ 2

  NURNS10 - การพยาบาลอนามัยชุมชน

 • ปีการศึกษา 2562 เทอมที่ 2

  NURNS10 - การพยาบาลอนามัยชุมชน

 • ปีการศึกษา 2561 เทอมที่ 1

  NUR0703 - ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน

 • ปีการศึกษา 2560 เทอมที่ 2

  6054310 - ปฏิบัติการรักษาพยาบาลขั้นต้น

  NUR0006 - กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2

  NUR0704 - ปฏิบัติการรักษาโรคเบื้องต้น

 • ปีการศึกษา 2560 เทอมที่ 1

  NUR0703 - ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน

 • ปีการศึกษา 2555 เทอมที่ 2

  GED4001 - วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต

  6054307 - ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน

 • ปีการศึกษา 2555 เทอมที่ 1

  6054213 - การพยาบาลอนามัยชุมชน

  GED4001 - วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต

  6053218 - การประเมินภาวะสุขภาพ

  4000105 - วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต

 • ปีการศึกษา 2554 เทอมที่ 2

  6054307 - ปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชน

 • ปีการศึกษา 2554 เทอมที่ 1

  6053218 - การประเมินภาวะสุขภาพ

  4073503 - การรักษาพยาบาล

  6054215 - การรักษาพยาบาลขั้นต้น

  4073504 - ปฎิบัติการการรักษาพยาบาล

 • ปีการศึกษา 2553 เทอมที่ 2

  6053218 - การประเมินภาวะสุขภาพ

  4071102 - กายวิภาคและสรีรวิทยามนุษย์ 2

 • ปีการศึกษา 2553 เทอมที่ 1

  4071101 - กายวิภาคและสรีรวิทยามนุษย์ 1

ข้อมูลงานวิจัย (เชื่อมโยงจากฐานข้อมูลบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี)

ข้อมูลงานวิจัย (บุคลากรนำเข้าด้วยตนเอง)
ข้อมูลงานวิจัยตีพิมพ์ (บุคลากรนำเข้าด้วยตนเอง)
ข้อมูลการบริการวิชาการ

ข้อมูลศิลปวัฒนธรรม

ความต้องการพัฒนาให้มีสมรรถนะในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น